2023 Doktora Tezi

Doktora tezi kategorisinin kazananı “Isfahan and Istanbul in the Early Seventeenth Century: Masjed-e Shah and Sultan Ahmed Complexes/Erken On Yedinci Yüzyılda İsfahan ve İstanbul: Mescid-i Şah ve Sultan Ahmed Külliyeleri” başlıklı çalışmasıyla Damla Gürkan Anar.

 

Damla Gürkan Anar, çalışmalarını erken modern dönemde Safevi ve Osmanlı şehirleri ile mimari ve dini kültür alanlarında sürdürmektedir.

Eserde, on yedinci yüzyılın başlarında I. Ahmed (s.1603–1617) tarafından İstanbul’da yaptırılan Sultan Ahmed ve I. Abbas (s.1587–1629) tarafından İsfahan'da yaptırılan Mescid-i Şah külliyeleri kentsel, mimari ve törensel açılardan incelemektedir. Çalışma bu iki rakip sarayda hakim benzer dini-siyasi cereyanların ve dönemin ortak kentsel, mimari ve estetik akımlarının; mimari ihtişam, abartı, tezyînî şaşaa ve mezhep vurgusu ile anılan bu cami külliyelerinin benzeşmesindeki rolünü ortaya koymaktadır.

Çalışma her ne kadar belirli dönem ve iki yapı ile sınırlandırılmış olsa da tezyinatı, mimariyi, mekânları, kentsel bağlamları ve bunların hepsini kuran, inşa eden dini ve siyasi dünyayı anlamamıza imkân vermektedir. Dolayısıyla bu çalışma ve sahip olduğu metodoloji öncelikle Osmanlı kent ve mimarlık tarihi çalışmalarına katkı sunarken söz konusu ya da başka dönem mimari üretimleri ve onların siyasi, dini ve kültürel düzlemler ile ilişkisini ortaya çıkararak başka çalışmaların da yapılmasına imkân vermektedir. Bu tez, özellikle komşu ve rakip olan Safevi kültürü ile karşılaştırmalı bir bağlam ortaya koyması ve bu karşılaştırma için kurduğu kuramsal ve kavramsal çerçevelerin işlerliği ile akademik literatüre değerli bir katkıda bulunmaktadır.

Kent Çalışmaları Ödülleri doktora tezi kategorisinin kazananı Damla Gürkan Anar’ı tebrik ederiz. 

 

Dr. Damla Gürkan Anar Hakkında

Bağımsız Araştırmacı

Dr. Damla Gürkan Anar, 15 Nisan 1988’de Keşan’da doğdu. 2006 senesinde Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansını 2013’te “Hagia Sophia Mausoleums” (Ayasofya Türbeleri) başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu danışmanlığında tamamladığı “Isfahan and Istanbul in the Early Seventeenth Century: Masjed-e Shah and Sultan Ahmed Complexes” (Erken On Yedinci Yüzyılda İsfahan ve İstanbul: Mescid-i Şah ve Sultan Ahmed Külliyeleri) başlıklı doktora tezi, 2023 yılında İRAM (İran Araştırmaları Merkezi) tarafından Doktora Kategorisi Birincilik Ödülü’ne ve Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından Doktora Tez Ödülü’ne layık görüldü.

Damla Gürkan Anar’ın çalışmaları, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemleri boyunca TÜBİTAK tarafından desteklendi. Doktora tezi kapsamındaki araştırmaları, ARIT (Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği) ve ERC kapsamındaki OTTOCONFESSION Projesi (The fashioning of a Sunni orthodoxy and the entangled histories of confession-building in the Ottoman Empire, 15th–17th Centuries/ 15–17. Yüzyıllar Arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda Sünni Ortodoksinin İmali ve İç İçe Geçmiş Mezhepsel Ayrışma Süreçlerinin Tarihi) tarafından desteklendi. 2017–2021 yılları arasında OTTOCONFESSION Projesi’nde araştırmacı olarak çalıştı.

Gürkan Anar’ın akademik çalışmaları, erken modern dönemde Safevi ve Osmanlı şehirleri ile mimari ve dini kültüre odaklanmaktadır. Akademik yayınlar üretmenin yanı sıra İngilizce ve Farsçadan akademik ve edebi çeviriler yapmaktadır.

 

Dr. Damla Gürkan Anar

Independent Researcher

 

Dr. Damla Gürkan Anar was born on April 15, 1988 in Keşan. In 2006, she graduated from Cağaloğlu Anatolian High School. She received her bachelor's degree in History from Boğaziçi University in 2011. She received her MA degree in History from Boğaziçi University in 2013 with a thesis titled "Hagia Sophia Mausoleums". In 2022, she completed her Ph.D thesis titled "Isfahan and Istanbul in the Early Seventeenth Century: Masjed-e Shah and Sultan Ahmed Complexes" at Boğaziçi University, Department of History, under the supervision of Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu, and in 2023, she was awarded the First Prize in the Ph.D Category by IRAM (Center for Iranian Studies in Turkey) and the Ph.D Thesis Award by Boğaziçi University BAP Commission.

Damla Gürkan Anar’s research was supported by TÜBİTAK during her undergraduate, graduate and doctoral studies. Her dissertation research was supported by ARIT (Turkish-American Association for Scientific Research) and OTTOCONFESSION Project (The fashioning of a Sunni orthodoxy and the entangled histories of confession-building in the Ottoman Empire, 15th-17th Centuries). Between 2017-2021, she worked as a researcher at OTTOCONFESSION Project.

Gürkan Anar's academic work focuses on Safavid and Ottoman cities in the early modern period, as well as architecture and religious culture. In addition to producing academic publications, she translates academic and literary works from English and Persian into Turkish.

 

Yayınları/ Publications

Gürkan, A. D. (2015). “Mimar Dalgıç Ahmed Ağa”, Türk Mimarisinde İz Bırakanlar II, haz. Ş. Torun, 117–127. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Gürkan, A. Damla (2016). “Hanedan Türbeleri İçin Yeni Bir Mahal: Ayasofya Türbeleri”, Osmanlı İstanbulu IV: IV. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri 20–22 Mayıs 2016, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, haz. F. M, Emecen, A. Akyıldız ve E.S. Gürkan, 655–684. İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

Gürkan Anar, A. D. (2017). “Safevi şahlarının baniliği üzerine bir değerlendirme.” İran Çalışmaları Dergisi, 1(1), 117–143.

Gürkan Anar, D. (2022). “Masjed-e Jame'-ye 'Abbasi: A Twelver Shi'ite Congregational Mosque in the Context of the Debate on the Friday Prayer in the Safavid World”, Entangled Confessionalizations? Dialogic Perspectives and the Politics of Piety and Community-Building in the Ottoman Empire, 15th-18th Centuries, haz. T. Krstic ve D. Terzioğlu, 405–428. Piscataway, New Jersey, Gorgias Press.

Gürkan Anar, D. (yakında çıkacak). “The Furnishings and Luxury Manuscripts of the Sultan Ahmed Mosque” 16th ICTA: International Congress of Turkish Art, 405–423. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.