Aydınlatma Metni

Kent Çalışmaları Ödülleri Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Ödül için başvuru yapan kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz ödül sürecinin yürütülmesinde ve önümüzdeki dönemlerde ödüllerin düzenlenmesinde kolaylık sağlanması amacıyla ilgili kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz sadece elektronik ortamda toplanacak ve toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sadece Zeytinburnu Belediyesi şirket ve iştiraklerine aktarılabilecektir.

Ayrıca, başvuru sahipleri ilgili kanunun 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda belirtilen haklarını kullanabilirler.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Ödül için başvuru yapan eser sahipleri, aşağıda yer alan Zeytinburnu Belediyesi KVKK Politikasını açık rızalarıyla kabul etmiş sayılırlar. 

Zeytinburnu Belediyesi KVKK Politikasına erişim için tıklayınız.