2023 Kitap

Kitap kategorisinin kazananı “Pavlidis’ten Uğur’a Giresun’da Sinemanın Toplumsal Tarihi (1914-1990)” başlıklı çalışmasıyla Mehtap Özsoy.

 

Mehtap Özsoy, Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Eser, Giresun’un yirminci yüzyıldaki dönüşümünü sinema salonlarını merkeze alarak incelemektedir. Sinema salonlarının tarihi, şehrin tarihi ve sosyokültürel değişimiyle birlikte ele alınmaktadır. Eser ele aldığı dönemde sinema salonları ve insan deneyimleri üzerinden şehrin tarihini ele almaktadır. Kitap, toplum ve kültür çalışmalarının kavramsal ve kuramsal çerçevelerini başarılı bir biçimde kullanan ve kent tarihini, gündelik yaşamdan başlayarak ülkenin tarihiyle ilişkilendiren bir toplumsal tarih anlatısıdır.

Yeni sinema çalışmaları perspektifinden, kentin sinemayla girdiği çok katmanlı ilişkileri deşifre etmesiyle başarılı bulunan eserde disiplinler arası çeşitliliğe özen gösterilmiştir. Eserde arşiv araştırması ve sözlü tarih kullanılmış; resmi arşiv belgelerinin yanı sıra, yerel gazetelerden ve kişisel arşivlerden faydalanılarak çalışmaya canlılık katılmıştır. Özellikle arşiv araştırması kısmında, resmi arşiv malzemelerinin sınırlı olduğu bir konuda yazarın kişisel arşivleri, yerel gazeteleri ve efemeraları başarılı bir biçimde derlediği değerlendirilmektedir. İnsanların sinemayla-kentle kurdukları ilişkiyi anlamak için yapılan sözlü tarih görüşmelerinden yararlanılmıştır.

Eser, Giresun şehri bağlamında sinemanın insan pratiklerinin toplumsal ve kültürel anlamda çeşitli alanlarıyla birlikte derinlikli bir tartışmasını sunmakta, bu anlamda interdisipliner yaklaşımı ve kavramsal çerçevesiyle özgün bir değer taşımaktadır.

Kent Çalışmaları Ödülleri kitap kategorisinin kazananı Mehtap Özsoy’u tebrik ederiz. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özsoy Hakkında

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

 

Mehtap Özsoy, 22 Nisan 1986’da Nevşehir’de doğdu.  Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2009 yılında, yüksek lisans derecesini 2015 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden, doktora derecesini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2021 yılında aldı. Doktora tezini Prof. Dr. Zakir Avşar ile birlikte yürüttü. 2015 yılında Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nde göreve başladı. 2022 yılından itibaren aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Mehtap Özsoy’un  doktora dönemi araştırmaları yeni/yerel sinema tarihi, film çözümlemeleri ve iletişim sosyolojisi alanlarında devam etmektedir. Son dönemde Zonguldak’ta yer alan Madenci Sinemaları, Ordu sinema tarihi gibi farklı yerelliklerdeki sinema tarihine, kentlerdeki farklı öznelerin deneyimini ve arşiv malzemesini merkeze alarak odaklanmaktadır. Bu araştırmalar, bilhassa sinema salonlarının kent tarihi içindeki kültürel, toplumsal, ekonomik yeri, dönüşümü ve önemi ile ilgilidir. Çalışmaları genel olarak deneyim üzerine yoğunlaşan Mehtap Özsoy sinema deneyimiyle birlikte, hapishane, mübadele, dijital oyunlar gibi alanlarda çalışmalar yürütmüştür.

 

Assistant Professor Mehtap Özsoy

Giresun University Vocational School

Mehtap Özsoy was born on 22 April 1986 in Nevşehir. She received her undergraduate degree from Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, Department of Turkish Language and Literature in 2009, her master's degree from Gazi University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema in 2015, and her doctorate degree from Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema in 2021. Mehtap Özsoy carried out her doctoral thesis by the advisor of Prof. Dr. Zakir Avşar. In 2015, Mehtap Özsoy started working as a lecturer in Radio and Television Programming at Giresun University Vocational School and has been working as assistant professor in the same department since 2022. Mehtap Özsoy's doctoral research continues in the fields of new/local cinema history, film analysis and sociology of communication. Recently, she has been studying the miners' cinemas of Zonguldak, the cinema history of Ordu and the cinemas of Ankara, focusing on the experiences of different subjects in the cities and on archival material. These researches are especially related to the cultural, social and economic place, transformation and importance of cinemas in urban history. Mehtap Özsoy, whose work generally focuses on experience, has conducted studies in areas such as prison, population exchange and digital games, in addition to cinema experience.

 

Yayınları (Son Beş Yıl)

Kitap Editörlüğü ve Bölümleri / Book Editor and Book Chapters

Özsoy, M. (2020), Bir Zamanlar Giresun’da Sinemaya Gitmek: Görüşmeler ve Fotoğraflarla Bir Sözlü Tarih Çalışması, Ö. Aydan (ed.) Sinema, Seyir ve Seyirci içinde, Konya: Literatürk Acedemia Yayınları :

Özsoy, M. (2023), Pavlidis’ten  Uğur’a  Giresun’da Sinemanın Toplumsal Tarihi- (1914-1990) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Özsoy, M (2022), 2000 Sonrası Yeni Türk Sinemasında Gündelik Hayatın İzleri: Rüzgârda Salınan Nilüfer Filmi Örneği, Dilar Diken Yücel ve Aydan Özsoy(ed.) Popüler Temalarıyla Yakın Dönem Türk Sineması içinde, Ankara: Nobel Yayıncılık

Özsoy M. (ed.) Kentler, Sinema Salonları, Seyir ve Tarih. İstanbul: Heyamola Yayınları-Yayın Sürecinde

 

Makaleler / Articles:

Özsoy M., Taşdelen, E.Ş. (2016)  “Pepee Çizgi Dizisinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretimi” , Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi.

Özsoy, M. (2018), “Foucaultcu Bir İktidar Analizi: Türkiye’de Hapishanelerde İletişimsel Süreçler”Galatarasay Üniversitesi İletişim Dergisi

Özsoy, M.; Kurmuş E. (2017) Türk- Sovyet İlişkilerine Göstergebilimsel Bir Bakış: Türkiye'nin Kalbi Ankara Belgeseli. VII. Uluslarası Karadeniz Sempozyumu Türk Rus İlişkileri Bildiriler Kitabı.

Özsoy M., (2016) “Bela Belazs, Görünen İnsan”, Kitap Kritiği, SineFilozofi Dergisi

Özsoy, M. (2017) “Andrey Tarkovski, Şiirsel Sinema”, Kitap Kritiği, SineFilozofi Dergisi

 

Sempozyumlar

Taşdelen, E.Ş., Özsoy, M.  “Dijital Oyunlar Çocuklara Ne Yapar? Çocuklar Dijital Oyunlarla Ne Yapar?”  Mersin Üniversitesi, Dijital Çağda İletişim Sempozyumu (CIDA- 2018). 

Özsoy, M. “Kültürel Belleğin Dijitalleşmesi: God of War ve Assassıns’s Creed Odyssey Oyununda Mitolojinin Sunumu”, Ardahan Üniversitesi Uluslararası Mitoloji Sempozyumu,  2019, Mayıs.

Özsoy, M. “Dijital Çağda Sözlü Tarihi Yeniden Tartışmak”, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Mersin Üniversitesi (CIDA 2020)

Özsoy, M.  “Belki Şehre Bir Film Gelir: Giresun’da Kent Belleği ve Yiten Sinema Salonları” TSBD Kongresi, ODTÜ (2020) 

Özsoy, M. “Kırsalda Sinemayla Hatırlamak: Alucra’dan Sinema Deneyimleri”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XXI “Sinema, Marjinal, Minör ve Yerel” Konferansı, (Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi/Çukurova İletişim Fakültesi)

Özsoy, M.  “On Dokuzuncu Yüzyıldan Yirmi Birinci Yüzyıla Yeraltı”, Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 2021.

Özsoy, M.  “Looking at the Social History of a City from Cinema Experience and Movie Theaters: Twentieth Century History of Giresun through Photographs, Archive and Movie Stories (1914-1990), From Cinema Culture to Cinema Memory, Cinema Memory The Digital Archive-Lancaster Unıversity 6-8 April 2022. 

Özsoy, M.Cinema Experience in A Mining Town Ereğli”, History of Movie Going Exhibition and Reception- HOMER, Barcelona-Pompeu Fabra University, July 4-7; 2023.

 

Projeler:

BAP PROJESİ/2017: “Karadeniz’den Ege Denizi’nin Ötesine Karşılıklı Mübadele Hareketliliği: Giresun’dan Yunanistan’a Kültürel Belleğin Varlığı Üzerine Bir Alan Araştırması” (Araştırmacı)

Üçüncü Mekân Film Günleri, 13-15 Ekim 2023, Akademik Danışman, Giresun Belediyesi.