2021 Doktora Tezi

Doktora tezi kategorisinin kazananı “Sürdürülebilir Kent Planlama ve Kentsel Kalkınma İçin Bir Politika Paradigması Olarak Kentsel Dayanıklılık” başlıklı çalışması ile Zeynep Deniz Yaman Galantini oldu

Zeynep Deniz Yaman Galantini, “Sürdürülebilir Kent Planlama ve Kentsel Kalkınma İçin Bir Politika Paradigması Olarak Kentsel Dayanıklılık” başlıklı çalışmasıyla Kent Çalışmaları Ödülleri’nin 2021 yılı doktora tezi kategorisinin kazanan isim oldu.   

Yaman Galantini çalışmasında son dönemde gittikçe önem kazanan “dayanıklılık (resilience)” kavramının kent planlama literatüründe ne şekilde yer aldığını ve alabileceğini detaylı bir teorik ve ampirik çalışmayla ortaya koymaktadır. İstanbul örneği üzerine inşa edilen çalışmada dayanıklılığın, güncel kentsel planlama sürecinin içine dahil edilmesinin ve mevcut kentsel planlama hiyerarşisinde konumlandırılmasının, yönetişim kapasitesini artırmak için aktör rolleri şemasını dayanıklılık perspektifi ile yapılandırmasının ve “kentsel dayanıklılık planlamasının” yasal araçlarının tanımlanmasının öneminin ve gerekliliğinin altı çizilmektedir. Kentsel dayanıklılığın nasıl ölçülebileceğine dair öneriler sunulmaktadır.    

Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantini, TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde şehir ve bölge planlamacı olarak çalışmaktadır. 

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri doktora tezi kategorisi kazananı Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantini’yi tebrik ederiz. 

 

Zeynep Deniz Yaman Galantini kimdir?

Doktor şehir plancısı ve kent politikaları uzmanı Zeynep Deniz YAMAN GALANTINI, 1984  yılında Lüleburgaz’da doğdu. 2006 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünü  birincilikte bitirdi. Ardından, Politecnico di Milano Üniversitesi’nde burslu olarak, “Urban  Planning and Policy Design” yüksek lisans programını 110/110 tam puanıyla tamamladı.  Lisans, yüksek lisans ve doktora dönemi boyunca, çeşitli akademik projelerde araştırmacı  olarak görev aldı. Yüksek lisans tezini, Türkiye’de yoksulluk olgusu, yoksullukla mücadele  politikaları ve Şartlı Nakit Transferleri üzerine hazırladı. Zeynep Deniz Yaman Galantini,  İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programını, “2018 Yılı En  Başarılı Doktora Tezi Ödülü”ne layık görülen “Urban Resilience as A Policy Paradigm for  Sustainable Urban Planning and Urban Development: The Case of Istanbul” başlıklı doktora  tezi ile tamamladı. Tezin literatüre kazandırdığı temel yenilikler; Sürdürülebilirlik  kavramının, karmaşık dinamikler ve beklenmeyen değişimler karşısında yetersiz ve zayıf  kaldığı yönlerinin nasıl desteklenebileceğinin, sürdürülebilirlik kavramının nasıl  güncellenebileceğinin netleştirilmesi; “Kentsel Dayanıklılığın” ve kentsel dayanıklılığın  “nasıl ölçülebileceğinin” tanımlaması, “Dayanıklılık Temelli Kent Planlama Süreci”nin  tanımlaması, “Kentsel Dayanıklılık Planları”nın tanımlaması; ve Yasal araçların dayanıklılık  kavramı üzerinden ne şekilde güncelleştirilebileceğinin tanımlanması, olarak sıralanabilir. Tezde ortaya konan uygulama, İstanbul örneği üzerinden Türkiye’deki planlama  kademelenmesi, yasal çerçeve ve düzenlemelerin değişen koşullara dayalı olarak nasıl  geliştirilmesi gerektiğini açıklaması bakımından hem kent planlama literatürüne yenilikçi bir  öneri getirmiş, hem de ileriki çalışmalar için de yararlı bir altlık oluşturmuştur. Zeynep Deniz  YAMAN GALANTINI, dayanıklılık, kentsel dayanıklılık, sürdürülebilir ve dayanıklı kent  politikaları, sosyal dayanıklılık konularında çalışmalarına devam etmektedir.

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2020). Introducing & Adapting “Urban Resilience Planning” to  Turkish Urban Planning System, Resilience 4(2), 347-371, DOI: 10.32569/resilience.797095. 

Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2018). Review: In The Complex Epoch Is Sustainability  “Out” Resilience “In”?, ITU AZ Journal15(3), 41-59. doi: 10.5505/itujfa.2018.77598.  

Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2018). Resilient Urban Planning Process In Question:  Istanbul Case, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 9(1), 48- 57. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2016-00.  

Tezer, A., Yaman, Z.D., Özyetgin-Altun, A., Albayrak, I. (2012). Urban Resilience and  Ecosystem Services: How Can Be Integrated in the Case of Istanbul - Sultanbeyli District?,  TeMA Journal of Land Use, Mobility &Environment 5, 2.  

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding)  Basılan Bildiriler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Conceptual Assessment of Resilience through Its Origins,  Perspectives and Attributes: From “Resilement” to Urban Resilience. In Proceedings of the  International Disaster & Resilience Congress (idRc 2019), Volume: ISBN: 978-605-031-286- 7, pp. 963-969, Eskişehir Technical University, Turkey, 26-28 June.  

Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2016). ‘Urban Planning for Urban Resilience’ as  Component of Istanbul’s Resilient Urban Development. In Proceedings of the 41st IAHS  World Congress, ISBN: 978-989-98949-4-5, Algarve, Portugal, 13-16 September.  

Yaman, Z.D., Tezer, A. (2012). Urban Resilience; As A New Policy Paradigm for Achieving  Sustainability In Istanbul. In Proceedings of the 26th AESOP Annual Congress, Ankara,  Turkey, 11-15 July.  

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Healthy City: Binding Resilience and Sustainability for A  Human-Oriented Urban Development, In Proceedings of the 2nd International Conference on  Human Settlements Planning and Development (ICHSPD), Virtual Conference, University of  the Philippines Los Baños, 20-22 October. 

Yaman-Galantini, Z.D. (2020). Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Kent Planlamada  Öne Çıkan Temel Yaklaşımlar, 2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020), Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 13-15 Ekim. 

Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2014). From Urban Stability to Urban Dynamism:  Comparison between Sustainability and Resilience. In Proceedings of the 23rd SRA-Europe  Conference Joint Special Symposium of SRA-E & ERSA, Istanbul, Turkey, 16-18 June.  

Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2014). A New Evolving Urban Planning Paradigm: ‘Urban  Resilience Planning’. In Proceedings of the 23rd SRA-Europe Conference Joint Special  Symposium of SRA-E & ERSA, Istanbul, Turkey, 16-18 June. 

Yaman, Z.D., Karatuna, Y. (2010). Urban Regeneration: Should urban conflict be an  outcome? Kuştepe: A non-transformed culture of urban, In Proceedings of the 14th IPHS  (International Planning History Society) Conference, Istanbul, Turkey, 12-15 July.  

4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Belirsizliklere Karşı Kurumsal Dayanıklılık ve Beş Bileşenli  Kent Planlama Süreci, İçinde Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu: “Planlama, Kavramlar  ve Arayışlar”, TED Üniversitesi, Ankara, 7-9 Kasım. 

5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  

Yaman-Galantini, Z.D. ve Türk, Ş.Ş. (2021). Yeni Kentsel Krize Karşı Dayanıklılık:  Yönetişim-Kent Planlama İlişkisi, İçinde 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, 25-27 Ekim. 

Yaman, Z.D., Tezer, A. (2011). Dayanıklılık Kuramının Kent Planlama ile İlişkilendirilmesi,  İçinde Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi,  İstanbul, 14-16. Kasım. 

6. Kitap Bölümleri 

Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Belirsizliklere Karşı Kurumsal Dayanıklılık ve Beş Bileşenli  Kent Planlama Süreci, İçinde Karabulut, D. (eds.), Planlama, Kavramlar ve Arayışlar, syf. 9- 30, ISBN 978-605-01-1392-1. 

7. Kitaplar  

Tezer, A., Uluğtekin, N., Çiğdem G., Ertekin, Ö., Terzi, F., Doğru, A.Ö., Balçık, F.B.,  Akşehirli, İ., Çetin, N.İ., Yaman, Z.D., Onur A.C., Delibaş, M. (2011). Ömerli Havzası  Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası / Ömerli Watershed Ecological Assets and Bird Atlas.  Istanbul: Cenkler Matbaacılık, ISBN: 9789755613956.  

8. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Kentsel Dayanıklılık Perspektifinde Salgınlarla Mücadele,  Mimarlık 417, 31-34. 

Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Catching on “Urban Resilience” and Examining “Urban Resilience Planning”- “Kentsel Dayanıklılığı” Anlamak ve “Kentsel Dayanıklılık  Planlamasını” İrdelemek, IDEALKENT, 10 (28), 882-906 DOI:10.31198/idealkent.621492. 

9. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler  

Yaman-Galantini, Z.D. (2020). “Kentlerin Beklenmedik Tehditlere Cevap Verme Kapasitesi  Önemli”, Belediye Haftalık Bülten Sayı 22, Röportaj,  

https://chp.azureedge.net/251c13d5b9114698ad0a065070816f3c.pdf. 

Yaman-Galantini, Z.D., Yaman, G. (2019). Çocuk ve engellilerin kent hakkı, Hekim Sözü  Dergisi 3, 39-42.  

Tezer, A., Onur, A.C., Yaman, Z.D., Çetin, N.İ., Delibaş, M. (2012). Kentte Dayanıklılık  Kavramı, Eko Yapı –Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi 8, 64-66.

Görev Alınan Projeler  

2010-2013, Bursiyer/Araştırmacı, “SUPER: Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için  Sürdürülebilir Kent Planlama” TUBITAK No.110K350 Projesi, Koordinatör Doç. Dr. Azime  Tezer.  

2009-2011, Bursiyer/Araştırmacı, “Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu”,  TUBITAK No. 108K615 Projesi, Koordinatör Doç. Dr. Azime Tezer.  

Nisan 2005- Eylül 2006, Proje Asistanı, “İstanbul'un Mekânsal Gelişme Stratejileri ve Eylem  Planlaması için Model Geliştirme”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projesi, Koordinatör:  Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve Prof. Dr. Gülden Erkut.  

Eylül, 2003- Temmuz, 2004, Proje Asistanı, “Zeytinburnu IIPM (Integrated Impact Project  Management) Project”, Dünya Bankası Projesi, Koordinatör: Doç. Dr. Özlem Özçevik.  

Görev Alınan Bilimsel Etkinlikler  

2-3 Aralık 2019, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deprem Çalıştayı, İstanbul Kongre  Merkezi, Oturum 5.3 Dayanıklı Mekânsal Planlama, Davetli konuşmacı 

3-5 Mayıs 2011, 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Haliç Kongre Merkezi, Tema 4-“Küresel  İlkim Değişikliği ve Su”, “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına Bir İstanbul Bakışı”  Raporu Ana Raportörü  

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik Görevi  

Mimarlık ve Yaşam ISSN 2564-6109 (2021-) 

Idealkent ISSN 1307-9905 (2021-) 

International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment ISSN 1759-5908 (2020-) Resilience ISSN 2602-4667 (2019-) 

TeMA Journal of Land Use, Mobility & Environment ISSN 1970-9870 (2018-) Ödüller  

İstanbul Teknik Üniversitesi 2018 Yılı En Başarılı Doktora Tezi Ödülü  İstanbul Teknik Üniversitesi 2005-2006 Öğretim Yılı Bölüm Birincisi  

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004-2005 Öğretim Yılı Bölüm Birincisi  

Tianjin Şehir Planlama ve Tasarım Enstitüsü, IFHP Yaz Okulu 2004, “Dule Temple Regional  Scenery Concept Programming” En İyi Yaratıcılık Ödülü (“Best Creation” Award)