Jüri

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden 1991 yılında mezun olmuş ve yine aynı üniversitede 1995 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Avustralya’da Sydney Üniversitesi’nde 2005 yılında elde etmiştir. 1999-2009 yılları arasında Avustralya’da Sydney Üniversitesinde öğretim üyeliği, NSW Planlama Bakanlığı ve NSW Heritage Office’de ise uzman olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde akademik çalışmalarının yanı sıra başta Sydney olmak üzere New South Wales eyaletindeki çeşitli şehirlerde birçok büyük ölçekli kentsel tasarım, mimari ve koruma projesinde çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan International University of Sarajevo’da Mimarlık Bölümü kurucu bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, 2011-2014 yılları arasında ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dekan yardımcısı olarak çalışmıştır. 2014 yılında göreve başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2016 yılının Ağustos ayından beri Mimarlık Fakültesi dekanlığı görevini yürütmektedir. Gül’ün The Emergence of Modern Istanbul, Transformation and Modernisation of a City adlı kitabıİngiltere’de bulunan IB Tauris yayınevi tarafından 2009 yılında yayımlanmıştır. Kitap 2012 yılında Sel Yayınevi tarafından Türkçe’ye çevrilerek ülkemizdeki okuyuculara sunulmuştur. Avustralya’da Watermark Press tarafından 2013 yılında yayınlanan ve Trevor Howells ile birlikte kaleme aldığı Istanbul Architecture adlı kitabı ile 2017 yılında yine IB Tauris tarafından yayımlanan Architecture and the Turkish City, An Urban History of Istanbul since the Ottomans adlı kitapları dünyanın seçkin üniversitelerinin kütüphane koleksiyonlarında yer almaktadır. Mimarlar Odası, Australian Institure of Architects ve Australia ICOMOS üyesi olan Gül halen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bilim Kurulu üyeliği ve Teknopark İstanbul Teknik Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanıdır. Antikçağda Doğan Bir Eğitim Sistemi: Rhetorica (1995), Roma’nın Gizem Dinleri (2000), Eskiçağda Spor (1995), Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni (2014), Felsefecilere Özel Latince: Descartes Latince Öğreniyor (2014) başta olmak üzere antikçağ edebiyatı, kültürü ve felsefesi konusunda çok sayıda kitap ve makale kaleme almış; ayrıca Seneca, Cicero, Ovidius, Vitruvius, Boethius, Augustinus, Erasmus, Thomas More gibi antikçağ ve ortaçağın önde gelen düşünür ve edebiyatçılarına ait pek çok metni Türkçeye kazandırmıştır. Kurucusu olup 2006-2013 yılları arasında editörlüğünü yürüttüğü Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri ile 2014 yılında yayım hayatına atılan Veritas: Yunan ve Latin Klasikleri dizileriyle antikçağ metinlerinin ilk defa özgün dillerinden çevrilerek iki dilli edisyonlar şeklinde okuyucuyla buluşmasını sağlamıştır.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Zeynep Tarım, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans (1985) ve yüksek lisansını (1987) bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde yaptığı doktorasını 1995 yılında tamamlamıştır. Güzel Sanatlar Bölümünde başladığı görevine Sanat Tarihi Araştırma Merkezinde devam etmiş 1997 yılında Tarih Bölümüne geçmiştir. 2000-2002 yıllarında dört sömestr Harvard Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 2006-2007 iki sömestr Harvard Üniversitesi Aga Khan Program for Islamic Architecture bölümü post doktora programına katılmıştır. 2009 da Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihinde Anabilim dalında doçent, aynı bölümde 2013’de profesör olmuştur. Yunanistan, Amerika, İngiltere ve Macaristan’da çeşitli akademik projelerde çalışmıştır. Osmanlı dönemi kültür tarihi, Osmanlı tarihinin görsel kaynakları, saray ve şehir, saray teşkilat ve teşrifat, batı Asya sarayları, kültürel kimlik ve şehir, kültür tarihinin kaynakları olarak minyatürler, Osmanlı yazmaları ve seyahatnameler başlıklı dersleri vermekte ve bu konularda tezler yönetmektedir. Osmanlı dönemi kültürel ortamları oluşturan ve etkileyen unsurlardan Osmanlı minyatürleri, Osmanlı devlet törenleri, Osmanlı sarayının özellikleri ve kullanımı ile şehir ilişkisi üzerinde pek çok yayını vardır.
1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılı başında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere’ye gitti. Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını (LLM, 1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, School of Arts and Sciences, Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde “Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)” adlı teziyle doktora derecesini aldı (Aralık 1999). 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslam Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesinde doçent olarak çalıştı. 2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine profesör olarak intisap etti. 2013 yılı Mart ayında aynı fakülteye dekan olarak atandı ve bu görevi 2020 yılına kadar sürdürdü. 2016 yılından itibaren İslam Konferansı Teşkilatı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi’nde Türkiye Temsilcisidir. Sünnet: Hz. Peygamber’in Yolu (2005) ve Buhara Hukuk Okulu: 10.-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme (2014)gibi yayınlanmış kitapları yanında pek çok ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Akademik ilgileri arasında İslam hukuk düşüncesi, özellikle Hanefi fıkıh teorisi, hukuk tarihi, modernleşmenin fıkıh düşüncesine etkileri, fetva ve değişim, vakıf hukuku ve biyoetik (ya da biyofıkıh) öne çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülden Erkut, 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünde lisans derecesini, 1981 yılında ODTÜ Şehir Planlama programında yüksek lisans derecesini ve 1986 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama programında doktora derecesini almıştır. 2000-2011 yıllarında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ‘Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı’ görevini yürütmüştür. 1984 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Berlin Teknik Üniversitesi, uluslararası ve disiplinler arası ‘Kent Yönetimi’ lisansüstü programına DAAD misafir öğretim üyesi olarak katkı vermiştir (2012-2013). Gülden Erkut'un akademik araştırma ve yayınları mekânsal planlama, bölgesel ve yerel kalkınma, sosyal politikalar ve şehir sosyolojisi alanlarındadır. Bu alanlarda uluslararası, ulusal ve yerel kurumlar ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği üst ölçekli ve yerel planlama-uygulama projeleri bulunmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı 7. 8. ve 9. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonlarında görev yapmıştır. İstanbul ‘Deprem Master Planı’ (2003), İstanbul ‘Çevre Düzeni Planı’ (2008), Bursa ‘Çevre Düzeni Planı’ (2012) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Türkiye Mekansal Strateji Planı’ (2019-2020) araştırma ekiplerinde çalışmıştır. Halen Marmara Belediyeler Birliği ‘Marmara Bölgesi Mekânsal Stratejik Çerçeve Belgesi’ (2020-2021) çalışmasına Bölge Planlama Uzmanı olarak katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler –Habitat III ‘Kentsel Ekonomik Gelişme Stratejileri’ Politika Birimi 7 üyesi olarak (2015-2016) ‘Yeni Kent Gündemi’ni destekleyen bir politika belgesi üretilmesinde katkıda bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Habitat Üniversiteler Ağı (Habitat UNI) temsilcisidir.
1959 Adana, Kozan doğumlu. 1977 Eylül'ünde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimine; 1978 Mayıs’ında Kültür Bakanlığı’nda memuriyete başladı. 1981’de lisans eğitimini tamamladı. 1986’da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans eğitimini 1987’de “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Meselesi”; doktora eğitimini 1991’de “Modern Devletin Doğuşu” tezleriyle aynı bölümde tamamladı. 1998’de “Modernleşme ve Bağımlılık” isimli çalışması ile doçentlik unvanını aldı. 2009’da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmakta, Sosyoloji Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2009 yılından beri İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi’nin editörlüğünü yapmakta olan Coşkun’un ulusal araştırma projelerinde proje yürütücülüğü ve danışma kurulu üyelikleri; Modern Devletin Doğuşu ve İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı başlıklı iki kitabının yanında Türk modernleşmesi, uygarlık tarihi ve ütopyalar üzerine yayınlanan pek çok çalışması bulunmaktadır. Başlıca çalışma alanları Türk modernleşmesi, uygarlık tarihi, ütopyalar, kent kültürü ve kentlilik, edebiyat sosyolojisidir.
Murat Şentürk, lisans eğitimini 2004’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013 yılında kısa bir süre City University of New York Center for Place Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2022-2023 eğitim yılında University of Sydney the School of Geosciences adlı okulda misafir araştırmacı olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen "Gönüllülük Çalışmalarıyla Kentte Kapsayıcı ve Dayanıklı Topluluklar Yaratmak" başlıklı araştırmasını gerçekleştirdi. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk, aynı zamanda Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koordinatörü ve Gönüllü Akademisi eş kurucusu ve yürütücüsüdür. İlgi alanları arasında kentsel müdahaleler ve politikalar, mekânın sosyolojisi, yeni medya ve dijital kültür, sivil toplum ve gönüllülük, ailenin ve yaşlanmanın sosyolojisi yer almaktadır. Gönüllülük alanında farklı STK'lara, sivil inisiyatiflere destek olan Şentürk, aktif gönüllülük çalışmalarını hâlihazırda 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nde sürdürmektedir. Gönüllülük ve Gönüllülerle Birlikte Çalışmak/Volunteering and Working with Volunteers kitabının editörü olan Şentürk, Türkiye Gönüllülük Araştırması’nın yürütücülüğünü yapmıştır. Çalışmaları TÜBA, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve farklı kuruluşlarca desteklenen Şentürk’ün hâlihazırdaki araştırmaları yerel yönetimler ve gönüllülük ilişkisi üzerine odaklanmaktadır.