Ödül Esasları

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

KENT ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Bu Esaslar’ın amacı; fiziki, mimari, idari, toplumsal, kültürel, tarihî, ekonomik vb. boyutlarıyla kenti konu edinen bilimsel çalışmaları, akademik uğraşlarını kent ve kent meseleleri üzerine yoğunlaştırmış bilim insanlarını ve kentlerin gelişimine hizmeti bulunan kişileri ve kurumları/ kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek için Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kent Çalışmaları Ödülleri” programının yürütülmesine temel teşkil edecek usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2. Bu Esaslar, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kategorilerini, başvuru, değerlendirme ve ödüllerin verilme süreçlerinde uyulacak usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Tanımlar

Madde 3. Bu Esaslar’da geçen;

a) Belediye: Zeytinburnu Belediyesini,

b) Ödül: Makale, tez, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere dört kategoride verilen Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri’ni,

c) Düzenleme Kurulu: Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri programının yürütülmesi süreçlerinden sorumlu kurulu,

d) Hakem: Teknik değerlendirmeyi geçen başvuruları bilimsel kriterler bakımından değerlendirmeyle sorumlu kişileri,

e) Jüri: Bilimsel değerlendirme sonrasında kısa listeye giren çalışmalar arasından ödüle hak kazanan eserleri belirleyen kurulu,

f) Eser Sahibi: Ödül kategorilerinden birisine başvurulan eserin sahibi kişi veya kişileri,

g) Web Sitesi: Ödüllere ilişkin başvuru işlemlerinin yürütüldüğü ve başvuru şartları, takvim vb. tüm bilgilerin yer aldığı www.kentcalismalari.com adlı internet sitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller, Düzenleme Kurulu ve Jüri

Ödüller

Madde 4.

(1) Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi ve diğer disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik vb. boyutlarda kentleri konu edinen ve kentlerin sorunlarına çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kapsamına girmektedir. Başvuru için ilgili eserin “kent çalışmaları” alanında hazırlanmış olması gerek ve yeter şarttır.

(2) Ödüller dört kategoride verilmektedir: Makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü.

(3) Makale, doktora tezi ve kitap ödüllerine Türkiye kentleriyle ilgili akademik çalışmalar ile başvurulabilir.

(4) Jüri özel ödülü, Jüri tarafından belirlenir. Jüri özel ödülüne başvuru yapılamaz ve aday gösterilemez.

(5) Aday eserlerin “kent çalışmaları” kapsamında olup olmadığına dair takdir yetkisi münhasıran Düzenleme Kurulu’ndadır.

 

Makale Ödülü

Madde 5.

(1) Başvurulan makalenin atıf indekslerinde (WoS İndeksleri, Scopus vb.), alan indekslerinde (Econlit, Sociological Abstract vb.) veya TRDizin tarafından taranan bir dergide yayımlanmış olması gerekir.

(2) Makalenin son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir.

 

Doktora Tezi Ödülü

Madde 6.

(1) Başvurulan doktora tezinin, tez jürisi tarafından başarılı bulunmuş olması gereklidir.

(2) Tez, Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş; yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

(3) Doktora tezinin son beş yıl içerisinde savunulmuş olması gereklidir.

 

Kitap Ödülü

Madde 7.

(1) Başvurulan kitabın ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanmış olması gereklidir.

(2) Başvurulan kitabın ISBN’si mutlaka sunulmalıdır.

(3) Kitap Ödülü’ne ancak telif eserler ile başvurulabilir. Edisyon, derleme vb. türdeki kitap çalışmaları ile başvurulamaz.

(4) Kitabın son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir. 

 

Jüri Özel Ödülü

Madde 8.

(1) Jüri Özel Ödülü; bilim, politika, uygulama vb. alanlarda kent çalışmalarına dikkate değer katkılarda bulunmuş gerçek kişileri veya kurumları/kuruluşları onurlandırmak ve özendirmek üzere verilir.

(2) Bu ödül kategorisi için başvuru kabul edilmez. Jüri, ödül verilecek kişiyi veya kurumları/ kuruluşları doğrudan kendisi belirler.

 

Düzenleme Kurulu

Madde 9.

(1) Düzenleme Kurulu, akademik üyelerden oluşur.

(2) Kurul, ödül programına başvuru şartlarını ve süreçlerini belirler.

(3) Kurul, ödül programının tüm süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

Jüri

Madde 10.

(1) Jüri, farklı disiplinlerden alanında bilimsel ve akademik yetkinliğe sahip yedi üyeden oluşur.

(2) Jüri, ilgili kategorilerde ödüle hak kazanacak kişileri seçmede yetkilidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurulara ve Ödüllere İlişkin Diğer Hususlar

Başvurular

Madde 11.

(1) Başvuru sahipleri Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olabilir fakat başvurulan eserin Türkiye kentleri ile ilgili olması gerekir.

(2) Başvuru, sadece eser sahibi tarafından ve tek bir ödül kategorisi için yapılır.

(3) Başvurulan eser tek yazarlı ya da en fazla iki yazarlı olabilir. İki yazarlı çalışmalarda başvuru sırasında diğer yazarın öz geçmişi ve başvuru dilekçesi eklenir.

(4) Ortak yazarın Kent Çalışmaları Ödülleri'ne farklı bir eser ile birinci veya ikinci yazar olarak başvuruda bulunması halinde ortak yazarın yer aldığı tüm başvurular geçersiz kabul edilir. 

(5) Eser sahiplerinin ve belediyenin karşılıklı haklarını korumak üzere adaylardan bir taahhüt formu doldurmaları beklenir.

(6) Kent Çalışmaları Ödülleri’nde ödül kazananlar, aynı eserle ve/veya söz konusu eserden üretilmiş çalışmalarla başvuru yapamaz. Bunlar dışında farklı eserlerle tekrar başvuru yapabilir.

(7) Kent Çalışmaları Ödülleri’ne başvurmuş ancak ödül almamış eser sahipleri diğer şartları sağladıkları takdirde sonraki yıllarda farklı bir eserle yeniden başvurabilir.

(8) Başvuru yapılan eserlerin PDF veya MS Word formatında taranabilir olması gerekmektedir.

(9) Tüm başvuru ve değerlendirme süreçleri sadece web sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda yürütülür.

(10) Başvuru takvimi, başvuru koşulları, değerlendirme süreci, ödül türleri ve miktarları web sitesinde her yıl ilan edilir.

(11) Başvuru koşullarının detayları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilir ve başvurular öncesinde web sitesinde yayınlanır. 

 

Ödüle İlişkin Diğer Hususlar

Madde 12.

(1) Ödüle hak kazananlar ile ödül takdim töreninin yeri ve tarihi web sitesinde ilan edilir.

(2) Ödül kazanan eser sahipleri elektronik posta aracılığıyla bilgilendirilir.

(3) Ödül töreni her yıl Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve mekânda gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Süreci ve Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Süreci

Madde 13.

(1) Değerlendirme süreci; teknik değerlendirme, hakem değerlendirmeleri ve jüri değerlendirmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleşir:

1. Teknik Değerlendirme

·     Bu aşamada eserin başvuru şartlarına uygunluğu ve adayın bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.

·     “Benzerlik Raporu” oluşturulup Düzenleme Kurulu’nun belirlediği şartlara uygunluğu kontrol edilir.

·     Başvuru şartlarını sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

·     Düzenleme Kurulu, başvuru şartlarını sağlayan eserleri, alanda uzman en az iki hakeme gönderir. 

2. Hakem Değerlendirmesi

·    Konuyla ilgili bilimsel yeterliliğe sahip olan akademisyenler arasından seçilen Hakemler, başvuruları “Değerlendirme Kriterlerine” uygun şekilde değerlendirir.

·     İlgili eserin hakem raporları Düzenleme Kurulu’nda toplanır.

·     Düzenleme Kurulu, hakemlerden gelen raporlara dayalı olarak her eser için editöryal bir değerlendirme raporu hazırlar.

·     Hakem değerlendirmesinden sonra her bir kategoride ilk 5’e giren eserler nihai değerlendirme için Jüri’ye sunulur.

3. Jüri Değerlendirmesi

·    Jüri üyeleri, son aşamaya kalan aday eserleri önce bireysel olarak inceler ve ardından bir araya gelerek kanaatlerini paylaşırlar. Değerlendirmeleri neticesinde ilgili kategoride ödüle hak kazanan eserlere karar verirler.

·     Jüri, Değerlendirme Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde her bir kategoride ödül almaya değer gördüğü eserleri belirler

·     Jüri, herhangi bir kategoride gerek görürse teşvik ödülü verebilir.

 

Değerlendirme Kriterleri

Madde 14.

(1) Hakemler ve Jüri Üyeleri, aday eserleri aşağıdaki kriterleri dikkate alarak değerlendirirler:

1. Bilimsel/Akademik Katkı

Eser; kent çalışmaları alanına kavramsal, kuramsal veya metodolojik bakımdan katkı sağlamalıdır.

2. Yenilik ve Özgünlük

Eserin ileri sürdüğü fikir, öneri, çözümler ile sonuçlar yenilik ve özgünlük taşımalıdır. Eser, bu kapsamda kent çalışmaları alanında sosyal, yapısal veya bilimsel bir boşluğu doldurmalı ya da bir soruna (alternatif) çözüm/ çözümler sunmalıdır.

3. Uygulanabilirlik ve Yaygın Etki

Eserin ya da eserin önerilerinin uygulanabilir olması ve uygulayıcılara (bakanlıklar, yerel yönetimler, STK’lar vb.) pratik katkılar sunması beklenir. Ayrıca yeni araştırma fikirlerinin ve sorularının geliştirilmesine katkı sağlamalıdır.

4. Literatürün Kapsayıcılığı

Eser, alanındaki son dönem literatürü; kapsamlı, karşılaştırmalı, araştırmanın yazılma gereksinimini karşılayan, araştırma amacına ve sorularına temel oluşturacak şekilde ele almalıdır.

5. Yöntem ve Araştırma

Eserin yöntem kısmı açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Yöntem kısmında;

·   araştırmanın yaklaşımı (nitel/nicel), tipi (keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı), yöntemi (deney, alan taraması, alan araştırması vb.) ve tekniği (anket, içerik analizi, derinlemesine görüşme vb.) ifade edilmeli,

·   çalışma grubunun/örneklemin araştırma problemi için uygunluğu, niteliği ve içeriği açıklanmalı,

·   veri toplama araçlarının araştırmanın amacına uygunluğu, geçerlilik ve güvenirlik sonuçları açıklanmalı,

·   veri toplama ve analiz süreci hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

6. Dil ve Anlatım

Eserin bütününde dil ve anlatım açık, net ve anlaşılır olmalıdır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Telif Hakları

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Madde 15.

(1) Başvurulan eserin bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olması beklenmektedir. Başvurulan eserin yayımlanmış olması veya jüri huzurunda savunulmuş olması, eserin bilimsel araştırma ve yayın etiğine uygunluğunu garanti etmemektedir.

(2) Eserler gerek görüldüğünde intihal programı ile incelenir.

(3) İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık uygulamaları; araştırmaya –eğer varsa– destek veren kişilerin, kurumların veya kuruluşların katkılarının belirtilmemesi, araştırmaya başlamadan önce alınması gereken izinlerin yetkili mercilerden yazılı olarak alınmaması, katılımcıların açık rızası olmadan verilerin paylaşılması vb. durumlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı kabul edilecektir.

 

Telif Hakları

Madde 16.

(1) Ödül kazanan eserin telif hakları eserin yazarına aittir. Belediye, eseri basmak ya da eserin yeni baskısını yapmayı isterse eser sahibiyle görüşebilir ve eser sahibinin onayı ile yeni bir sözleşme ile düzenleyerek eser basılabilir.

(2) Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören, konser, afiş, katalog ve diğer faaliyetlerden dolayı ödül sahipleri ve iştirakçiler hak talep edemezler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 17.

Eser sahipleri başvurularını belirlenen başvuru tarihleri sona ermeden geri çekebilirler.

Madde 18. 

Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde başvuru, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi vb. iş ve işlemlerin takviminde ve kriterlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler web sayfasında ilan edilir.